Merkez Kuruluş Yönetmeliği

(24125 sayı ve 30 Temmuz 2000 tarihli Resmi Gazete)

Kuruluş

Madde1-Bu yönetmelikle Mersin Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı olarak 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 2880 sayılı Kanunla değişik 3’üncü maddesinin (j) bendi ve 7’inci maddesinin (d) bendinin (2) nolu alt bendi uyarınca kısa adı “AKKENT” olan Mersin Üniversitesi Akdeniz Kent Araştırmaları Merkezi” kurulmuştur.

Tanımlar

Madde 2-Bu yönetmelikte Üniversite, Mersin Üniversitesi’ni;Rektör, Mersin Üniversitesi Rektörünü; Merkez, Mersin Üniversitesi Akdeniz Kent Araştırmaları Merkezi’ni; Müdür, Mersin Üniversitesi Akdeniz Kent Araştırmaları Merkezi Müdürünü ifade eder.

Amaç

Madde 3-Akdeniz Bölgesi’nde, kentsel/çevresel konularda inceleme ve araştırmalar yaparak bilgi ve belge birikimini sağlamak, bugüne kadar oluşturulmamış özel kent öğeleri arşivini kurmak ve sorunların çözümü ile yerel yönetim, kurum ve kuruluşların hizmetlerinin karşılanmasında özgün yöntem ve teknikler geliştirmek; sağlıklı kentsel/çevresel gelişmenin sağlanmasında bir kentsel belgeliğin ve kitaplığın oluşmasına katkıda bulunmaktır.

Çalışma Konuları

Madde 4-Merkez, amaçları doğrultusunda aşağıdaki konularda inceleme, araştırma ve uygulama çalışmaları yapar.
            a)Tek yapı veya yapı gruplarının mimari ve benzeri projeleri,
            b)Kentsel tasarım ve peyzaj projeleri,
            c)Şehir imar planları,
            d)Tarihi yapı, rölöve, restorasyon projeleri,
            e)Yapı, peyzaj, malzeme araştırmaları, laboratuvar çalışmaları, fotogrametrik etütler,
            f)Kent yönetim ve planlama projeleri,
            g)Cumhuriyet dönemi ve öncesine ait her türlü belge ve bilgilerin saptanması, sağlanması ve değerlendirilmesi,
            h)Yöresel/kentsel tarihin araştırılması, tespiti, bilincin oluşması ve canlı tutulmasına katkıda bulunmak üzere araştırmalar yapmak, bilimsel toplantılar düzenlemek ve
            ı)Merkez bünyesinde bir kent belgeliği ve kitaplığın oluşturulması, bu belgelik ve kitaplığın özel ve kamu kuruluşları ile kişilerde bulunan yazılı ve basılı eserlerin bağış, satınalma veya kopyalama suretiyle toplamaktır.
Merkezin Organları
Madde 5-Merkezin organları şunlardır:
            a)Yönetim Kurulu
            b)Müdür
            c)Danışma Kurulu

Yönetim Kurulu

Madde 6-Merkez Yönetim Kurulu;biri başkan olmak üzere 5 kişiden oluşur. Üyeler; Üniversite Yönetim Kurulu’nca en az 3’ü mimarlık Fakültesi’nden olmak kaydıyla Üniversite öğretim elemanlarından seçilir. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi 3 yıldır. Görev süresi biten Yönetim Kurulu üyeleri ve Müdür yeniden atanabilir.

Yönetim Kurulunun Görevleri

Madde7-Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır;
            a)Yıllık çalışma raporu, plan ve programları karara bağlamak ve bütçe taslağını hazırlamak,
            b)Müdürün önereceği proje grubu veya birimleri ile bunların başkanlarını seçme konusunda karar alarak, işleyiş kurallarını belirlemek,
            c)Yönetmeliğin 4’üncü maddesinde belirtilen çalışma konularında kararlar almak ve
            d)Müdürün getireceği konular hakkında kararlar almaktır.

Müdür

Madde 8-Üniversite Yönetim Kurulu’nca öğretim elemanları arasından önerilecek 3 adaydan biri rektör tarafından üç yıl için merkez müdürü olarak atanır. Görevi sona eren müdür aynı usulle tekrar atanabilir. Müdür görev süresi içinde kendisine iki yardımcı görevlendirebilir. Müdür Yardımcıları Müdürün vereceği görevleri yapar. Müdür görev başında bulunmadığı zaman kendisine yardımcılarından biri vekalet eder. Bu vekalet 6 aydan fazla olamaz. Müdür istediği zaman yardımcılarını değiştirebilir. Yardımcıların görevi, Müdürün görevi ile birlikte sona erer.

Müdürün görevleri

Madde 9-Müdürün görevleri şunlardır;
            a)Merkezi temsil etmek, Yönetim Kurulunun gözetim ve denetimi altında Merkezin işlerini yürütmek,
            b)Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli amaçlarını ve stratejik planını hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşüne sunup, onayını aldıktan sonra uygulamak,
            c)Merkezin proje grupları veya araştırma ve inceleme grubu ile grup başkanlarının seçimi için Yönetim Kurulu’na öneride bulunmak,
            d)Araştırma ve inceleme veya proje gruplarının çalışma ekiplerini kurmak,
            e)Bütçe taslağını ve personel ihtiyacını belirleyip Yönetim Kurulu’na sunmak,
            f)Bünyesinde oluşturulan grupların faaliyetlerini düzenlemek, yürütmek ve denetlemek,
            g)Çalışmaları ile ilgili yıllık raporları zamanında Yönetim Kurulu’na sunmak,

Proje veya Araştırma İnceleme Grupları

Madde 10-Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulunun kararı ile yapı, peyzaj, kent ve çevre araştırmaları, inceleme, planlama, eğitim, yayın ve 4’üncü maddedeki çalışma konularında görev yapacak araştırma ve inceleme veya proje kurulabilir. Bu birim ve gruplar içinde çalışma konularına göre personel değişimi yapılabilir.

Proje Araştırma İnceleme Gruplarının Görevleri

Madde 11-Proje veya Araştırma ve İnceleme Grupları, Merkezin çeşitli çalışmalarını yürütmekle görevlidir. Proje veya Araştırma İnceleme Grupları 4’üncü maddede yer alan çalışma konularında kendi yöneticilerinin gözetim ve denetimi altında çalışır.

Danışma Kurulu

Madde 12-Merkezin çalışmalarında etkinlik ve verimliliğin arttırılması, yeni görüşlerin çalışmalara kazandırılması ile Merkez yönetiminin gereksinme duyduğu konularda hizmetlerinden yararlanmak üzere, Merkezin amaç ve çalışma alanlarında danışma kurulu oluşturulabilir.
Madde 13-Danışma Kurullarının üyeleri Merkez Yönetim Kurulunun onayıyla seçilir.
Madde 14-Danışma Kurullunun toplantı günleri, Merkez Yönetim Kurulunca yapılan hazırlıklar sonucu Müdür tarafından belirlenir ve üyelere gereken çağrı yapılır. Toplantılara Müdür başkanlık yapar.

Personel İhtiyacı

Madde 15-Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2457 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununun ilgili maddelerine göre Rektör tarafından görevlendirilecek elemanlarca karşılanır.
Madde 16-Bütçe harcamalarında Merkezin ita amiri Rektördür. Rektör ita amirliğini isterse Müdüre devredebilir.
Madde 17-Bu yönetmelikte yer almayan hususlarda genel hükümlere göre işlem yapılır.

Yürürlük

Madde 18-Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 19-Bu yönetmelik hükümlerini Mersin Üniversitesi Rektörü yürütür.