Kentsel Araştırmalar

Akdeniz Kent Araştırmaları Merkezi, çalışmalarını çeşitli etkinlikler üzerinden sürdürmektedir. Etkinlikler sırasında elde edilen veriler merkez arşivine kazandırılmaktadır.

Çalışmalara katılmaya çalışılan "mekan boyutu", Akdeniz Kent Araştırmaları Merkezi'nin kente yönelik çalışmalar yürüten merkezlerden farklılaşan bir yönü olarak belirmektedir.

Öte yandan etkinliklerde sunulan bildiriler, yapılan konuşmalar, elde edilen sonuçlar üniversite yayını olarak basılmaktadır.

Mersin Üniversitesi Akdeniz Kent Araştırmaları Merkezi, çalışmalarını birbiriyle ilişkili ve bütünleşik bir yöntemle sürdürmektedir. Farklı çalışma alanlarından elde edilen sonuçlar, veriler, bilgiler bir diğer alan için girdi sağlamakta ve çalışmalar bütüncül bir yaklaşımla yürütülmeye çalışılmaktadır. Merkez, kentsel araştırmalar alanındaki çalışmalarını iki temel başlık altında sürdürmektedir. Bunlar,

  1. Belgeleme ve Alan Araştırmaları
  2. Kent Tarihi Araştırmalarıdır.

1. Belgeleme ve Alan Araştırmaları

Belgeleme ve Alan Araştırması Çalışmalarını, Mersin Üniversitesi Mimarlık Fakültesi binasında yürütmekte olan Merkez, Mimarlık Fakültesi ile birlikte, Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenen "Mersin İl Kültür Envanteri Kentsel Kültür Varlıkları Belgeleme Projesi" kapsamında, Mersin kent merkezinde, kentsel sit alanındaki kentsel kültür varlıklarının belgeleme çalışmasını yapmış, çalışmanın sonuç ürünü üniversite yayını olarak basılmıştır. Söz konusu kitap http://kitap.mersin.edu.tr/index.php?baslangic=20 adresinden sağlanabilir. Envanter Projesi ile, zaman içerisinde sürecek olan bir veri tabanı oluşturma çabasının ilk aşaması olarak, alanın özgün koşullarına en uygun fişleme, belgeleme, arşivleme ve sorun-olanak analizi oluşturma işlemlerini barındıran bir yöntem geliştirilmeye çalışılmıştır.

2. Kent Tarihi Araştırmaları

Merkezde yürütülen kent tarihi araştırmaları çok yönlü olarak sürdürülmeye çalışılmaktadır.

Bunlar;

2. a. Kentin yakın geçmişine ilişkin ulusal ve uluslar arası arşiv, kütüphane, koleksiyon, kamu ya da özel kurum ve kuruluşlar ile kişisel arşiv, araştırma enstitüsü, araştırma merkezi ve belgeliklerinde yürütülen araştırmalar.

2. b. Mersin'in yakın geçmişine tanıklık etmiş yerel şahsiyetler ile sözlü tarih görüşmeleri yapılarak kent tarihini, yazılı olmayan kaynaklar üzerinden sürdürmeye yönelik çalışmalar.

2. c. Arşiv ve belgelik oluşturmaya yönelik çalışmalar. Mersin ve bölgesine ilişkin yayınlanan araştırmalar, kitaplar, tezler, raporların yanısıra arşiv belgeleri, harita, kartpostal vb. görsel malzeme derlenmeye çalışılmaktadır. Bu kapsamda, YÖK Kütüphanesi Tez Merkezi'nden Mersin ve bölgesine ilişkin tezler, belediyelerden kent imar planları, plan raporları, halihazır haritalar merkez arşine kazandırılmıştır. Ayrıca, şeriyye sicilleri, vilayet salnameleri gibi arşiv kaynakları da merkez arşinde yer alan, bölgeye ilişkin önemli kaynaklardır.